Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

1. Wstęp oraz nazwa podmiotu publicznego

Urząd Miasta Puławy ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel: + 48 81 458 60 01 ,
fax: + 48 81 458 61 99, email: um@um.pulawy.pl, zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej: karta.pulawy.eu

2. Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2023-12-06

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-12-06.

3. Dane kontaktowe

W przypadku utrudnień w dostępności strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Mariusz Niedbalski, e-mail: dostepnosc@um.pulawy.pl. Można także zadzwonić na numer telefonu 81 458 6066. Tą samą drogą można złożyć wniosek o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargę na niewystarczające zapewnienie dostępności.

4. Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej: 

 • Na stronie znajduje się wiele plików do pobrania. Nie wszystkie pliki są w pełni dostępne. Może w nich brakować nagłówków lub opisów alternatywnych do zdjęć, tabel, wykresów i grafik. 

Ułatwienia na stronie karta.pulawy.eu 

 • podwyższony kontrast (kontrastowe tło, elementy graficzne, wyszczególnione elementy nawigacyjne zawierające wyraźny focus w postaci ramki widocznej w trakcie nawigacji za pomocą klawiatury),

 • możliwość powiększenia/pomniejszania wielkości tekstu na stronie,

 • uporządkowana przejrzysta mapa strony,

 • artykuły, sekcje zawierają nagłówki ułatwiające nawigację za pomocą klawiatury,

 • treść artykułów, publikacji dostępna jest z poziomu menu uporządkowanego w postaci hierarchicznej listy, w której każdy element jest aktywnym odnośnikiem do opisywanej pozycji menu, menu dostępne również za pomocą skrótów klawiaturowych,

 • strona internetowa dostosowana do łatwego powiększania z poziomu menu przeglądarki.

5. Data sporządzenia Deklaracji Dostępności oraz metoda przygotowania

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-12-06. 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniej aktualizacji deklaracji: 2023-12-06

6. Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.

Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie musi zawierać :

 • dane osoby zgłaszającej żądanie,

 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

 • Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich. 

7. Skróty klawiaturowe

Wykorzystanie skrótów klawiaturowych ułatwia korzystanie z serwisu. 

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

8. Dostępność architektoniczna

Urzędu Miasta w Puławach zlokalizowany jest przy:

 • ul. Lubelska 5 - główny budynek

 • ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 83 - Urząd Stanu Cywilnego

 • ul. Lubelska 5 - główny budynek

Wejście główne dla interesantów znajduje się od ul. Lubelskiej. Wejście boczne znajduje się od strony Sadu Rejonowego. Prowadzi bezpośrednio do sali obsługi na parterze budynku.

Do budynku zapewniony jest podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

W budynku nie ma windy.

Przed budynkiem urzędu od strony ul. Lubelskiej wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Z boku budynku od strony Placu Chopina wyznaczono dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Sprawy są załatwiane :

 • w poniedziałki, wtorki, środy i piątki w  godzinach 7:30 – 15:30

 • w czwartki w godzinach 7:30 – 17:00

 • ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 83 - Urząd Stanu Cywilnego

Wejście dla interesantów Urzędu Stanu Cywilnego jest od strony ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Do budynku zapewniony jest podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Sprawy są załatwiane od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30,  w czwartki  w godzinach 7:30-17:00.

W budynku nie ma windy.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

Za budynkiem od strony ul. Centralnej wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

9. Obsługa osób z niepełnosprawnościami

 • Mając na uwadze konieczność zapewnienia dostępności wszystkim obywatelom do usług świadczonych w Urzędzie Miasta Puławy oraz rozumiejąc potrzeby osób dotkniętych słabym słuchem wprowadziliśmy usługę Tłumacza Migam. Usługa ta polega na dostępie do zdalnego tłumacza języka migowego bez konieczności instalacji aplikacji. Każda osoba, która potrzebuje kontaktu z urzędem poprzez ww. usługę łączy się z tłumaczem języka migowego wprost z przeglądarki. 

 • Informujemy, że w Urzędzie Miasta Puławy dostępne są 4 stanowiska wyposażone w  pętlę indukcyjną. Informujemy, że w Urzędzie Stanu Cywilnego dostępne jest stanowisko wyposażone w  pętlę indukcyjną.

 • Do budynku Urzędu  Miasta Puławy  oraz Urzędu Stanu Cywilnego można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem (nie ma obowiązku zakładania kagańca oraz prowadzenia psa na smyczy).

 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku Urzędu Miasta Puławy, obok klatki schodowej.

10. Aplikacje mobilne

Aplikacja dla mieszkańców - Puławoaktywni - aplikacja służy do zgłaszania problemów i usterek w mieście. Aplikacja Puławoaktywni działa na systemach: Android  iOS.

Aplikacja Puławska Karta Mieszkańca – to specjalna aplikacja dla mieszkańców Puław, dzięki której mogą oni korzystać ze specjalnych ofert lub zniżek w mieście Puławy.

- pobierz aplikację Puławska Karta Mieszkańca na platformę iOS  ze sklepu App Store

 https://apps.apple.com/pl/..........................

Aplikacja turystyczna Puławy - to  przewodnik mobilny po Puławach. Aplikacja Puławy działa na systemach: Android oraz iOS.

pobierz aplikację Puławy na platformę Android ze sklepu Google Play https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.treespot.pulawy&hl=pl&gl=pl 

pobierz aplikację Puławy  na platformę iOS  ze sklepu App Store https://apps.apple.com/us/app/pu%C5%82awy/id863322096 

11. Informacje dodatkowe

kontakt z urzędem:

 • telefoniczny pod numerem 81 458 6001 lub numerem 81 458 6002 lub numerem 81 458 6003

 • mailowy: e-mail: um@um.pulawy.pl

 • listowny na adres: Urząd Miasta Puławy ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy

 • faksem na numer :  81 458 6199

 • poprzez ePUAP  na adres skrytki ePUAP: /UM_Pulawy/skrytkaESP

Koordynatorzy dostępności  :

 • Koordynator ds. dostępności informacyjnej: Sylwia Skwara  tel. 81 458 61 82 e-mail: dostepnosc@um.pulawy.pl 

 • Koordnator ds. dostepności architektonicznej: Anna Nieleszczuk   tel. 81 458 61 10 e-mail: dostepnosc@um.pulawy.pl 

 • Koordynator ds. dostepności cyfrowej: Mariusz Niedbalski  tel. 81 458 60 66 e-mail: dostepnosc@um.pulawy.pl