Regulamin

Regulamin

Załącznik  do Zarządzenia Nr A/31/2024

  Prezydenta Miasta Puławy z dnia 7 marca 2024r.

Regulamin

Programu Puławska Karta Mieszkańca

(obowiązuje od dnia : 7 marca 2024 r.)

§ 1.

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin Programu „Puławska Karta Mieszkańca” zwany dalej „Regulaminem” określa
  w szczególności zasady i tryb wydawania, korzystania, przedłużania ważności, unieważniania, postępowania w przypadku zgubienia lub zniszczenia Puławskiej Karty Mieszkańca oraz procedurę przystępowania Partnerów do Programu „Puławska Karta Mieszkańca”.
 2. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest na Stronie Programu oraz w Biurze Obsługi Klienta.
 3. Uczestnictwo w Programie „Puławska Karta Mieszkańca” ma charakter dobrowolny.
 4. Organizatorem Programu „Puławska Karta Mieszkańca” jest Miasto Puławy.
 5. Stronami umowy o korzystanie z Programu Puławskiej Karty Mieszkańca są Organizator i Użytkownik.

§2.

 Definicje

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 1. Programie – należy przez to rozumieć program wprowadzony na mocy Uchwały Nr LXIX/591/24 Rady Miasta Puławy z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie wprowadzenia Programu „Puławska Karta Mieszkańca”;
 2. Akceptancie –  należy przez to rozumieć Miasto Puławy, jednostkę organizacyjną Miasta Puławy (w szczególności: Wydział Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Puławy) lub inny podmiot przyznający zniżki posiadaczom Kart;
 3. Aplikacji mobilnejnależy przez to rozumieć dedykowaną darmową aplikację na urządzenia mobilne pn. „Puławska Karta Mieszkańca”, dostępną do pobrania w sklepach internetowych Google Play oraz AppStore, instalowaną na telefonie komórkowym (smartphone) lub innym, kompatybilnym urządzeniu elektronicznym Użytkownika, umożliwiającą podgląd konta oraz karty Użytkownika;
 4. Beneficie należy przez to rozumieć ulgi, zniżki i rabaty udzielane przez Partnerów w ramach swoich produktów i usług, oferowane w Programie „Puławska Karta Mieszkańca” dla aktywnych Użytkowników programu;
 5. BOKnależy przez to rozumieć Biuro Obsługi Klienta Karty, które zlokalizowane jest w Urzędzie Miasta Puławy, w Wydziale Rozwoju Miasta, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy II piętro pok. 218. Szczegółowe dane kontaktowe, tj.: telefon, e-mail oraz dni i godziny pracy punktu podane są na Stronie Programu;
 6. Dokumencie potwierdzającym  - należy przez to rozumieć :

1. deklarację podatkową za ostatni okres rozliczeniowy - oryginał, zdjęcie lub skan wypełnionej pierwszej strony formularza PIT, złożonego w Urzędzie Skarbowym w Puławach, zawierający prezentatę, tj. pieczęć urzędu skarbowego, a w przypadku rozliczania zeznania PIT drogą elektroniczną – wydruk lub zdjęcie pierwszej strony PIT wraz z Urzędowym Poświadczeniem  Odbioru (UPO);

2. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego w Puławach potwierdzające złożenie deklaracji podatkowej za ostatni okres rozliczeniowy, w której podatnik wskazał miejsce zamieszkania na terenie Miasta Puławy;

3. dowód uiszczenia ostatniej raty podatku rolnego od osób fizycznych w Urzędzie Miasta Puławy, zgodnie z harmonogramem płatności;

4. ważna legitymacja szkolna/uczniowska/studencka lub zaświadczenie ze szkoły potwierdzające status ucznia/studenta z adresem zamieszkania na terenie Miasta Puławy.

7. Haślenależy przez to rozumieć zdefiniowany przez Użytkownika ciąg znaków służący do logowania do konta Użytkownika Karty (hasło powinno zawierać min. 8 znaków, duże i małe litery, cyfry, znak specjalny);

8. PKM - należy przez to rozumieć Puławską Kartę Mieszkańcatj. fizyczną kartę plastikową bądź elektroniczną kartę mobilną (będącą elementem aplikacji mobilnej, stanowiącą niematerialny odpowiednik fizycznej karty plastikowej), wprowadzoną przez Miasto Puławy przy współpracy z Wykonawcą, uprawniającą Użytkownika do zniżek, ulg, preferencji i uprawnień oferowanych przez Akceptantów oraz Partnerów, według aktualnego wykazu zamieszczonego na Stronie Programu.

9. fizycznej karcie plastikowejnależy przez to rozumieć rodzaj spersonalizowanej karty z tworzywa sztucznego, która pozwala na korzystanie z uprawnień przez Użytkownika Karty;

10. Loginie należy przez to rozumieć identyfikator Użytkownika w postaci zdefiniowanego przez Użytkownika ciągu znaków lub numer telefonu (o ile został podany przy rejestracji konta) stosowane zamiennie, służącym do logowania do konta Użytkownika Karty;

11. Mieście  – należy przez to rozumieć Miasto Puławy z siedzibą w: Urząd Miasta Puławy w Puławy ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy;

12. Organizatorze Programu - należy przez to rozumieć Miasto Puławy z siedzibą w: Urząd Miasta Puławy w Puławy ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy;

13. Partnerze należy przez to rozumieć miejską jednostkę organizacyjną lub spółkę, lub jednostkę niebędącą własnością miasta lub podmiot komercyjny, przedsiębiorcę, który z własnej inicjatywy przyznaje zniżki, ulgi, preferencje i uprawnienia Użytkownikom Karty;

14. Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin Programu „Puławska Karta Mieszkańca”;

15. RODO – należy przez to rozumieć Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

16. Stronie Programu – należy przez to rozumieć stronę internetową Programu „Puławska Karta Mieszkańca”, dostępną pod adresem https://karta.pulawy.eu. Strona uruchamiana jest w przeglądarce internetowej Użytkownika, za pośrednictwem której Użytkownik może założyć konto Użytkownika Karty oraz nim zarządzać w aplikacji internetowej;

17. Uchwale - należy przez to rozumieć Uchwałę Nr LXIX/591/24 Rady Miasta Puławy z dnia 29 lutego 2024 r.  w sprawie wprowadzenia Programu „Puławska Karta Mieszkańca”;

18. UM – należy przez to rozumieć Urząd Miasta Puławy; 

19. Umowie o korzystanie z Programu „Puławska Karta Mieszkańca” lub Umowie – należy przez to rozumieć zaakceptowany przez Użytkownika niniejszy Regulamin; 

20. UPO - należy przez to rozumiećUrzędowe Poświadczenie Odbioru, które jest jedynym potwierdzeniem złożenia deklaracji podatkowej w formie elektronicznej; 

21. Użytkowniku – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która zawarła Umowę o przystąpienie do Programu i korzystanie z Karty; 

22. Wniosku – należy przez to rozumieć dokument w formie papierowej lub elektronicznej; 

23. Wykonawcy – należy przez to rozumieć BPROG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ząbkach (05-091), ul. Wojska Polskiego, nr 18, lok. 1, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000554257.

§ 3

Wydawanie PKM

1. PKM funkcjonuje w formie:

  1. elektronicznej, dostępnej w aplikacji mobilnej;
  2. fizycznej karty plastikowej wydawanej na odrębny wniosek Użytkownika, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

2. PKM jest dokumentem imiennym (spersonalizowanym) i może być używana tylko przez osobę, której została wydana, zawierającym niezbędne dane do identyfikacji jej użytkownika, tj.:

               1) imię i nazwisko,

               2) fotografię,

               3) nr identyfikacyjny (nr karty).

3. Wydanie PKM następuje:

  1. za pośrednictwem strony internetowej (wyłącznie elektroniczna wersja PKM), która może być obsługiwana z poziomu komputera stacjonarnego, przenośnego lub urządzenia mobilnego,
  2. w BOK po wprowadzeniu danych Użytkownika i potwierdzeniu jego uprawnień do otrzymania PKM (aktywacja fizycznej karty plastikowej).

4. PKM wydawana jest bezpłatnie .

5. PKM wydawana jest na wniosek:

1) osoby, o której mowa w § 4 pkt. 1-4 Uchwały;

2) rodzica bądź opiekuna prawnego dziecka, o którym mowa w § 4 pkt. 5 Uchwały;

3) dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej, opiekuna zastępczego lub prowadzącego rodzinny dom dziecka, w przypadku osób, o których mowa w § 4 pkt 6 Uchwały.

6. W przypadku chęci złożenia wniosku w formie pisemnej (papierowej) w BOK wnioskodawca albo upoważniona przez niego osoba wypełnia wniosek zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

7. Wnioskodawca może upoważnić do złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 6, osobę trzecią pełnoletnią.

8. W sytuacji, o której mowa w ust. 7, do wniosku o wydanie PKM, należy dołączyć upoważnienie, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.

9. Wnioskodawca albo upoważniona przez niego osoba przy składaniu wniosku, o którym mowa w ust. 6, musi okazać dokument ze zdjęciem oraz:

 1. w przypadku osób, o których mowa w § 4 ust. 1 i 4 Uchwały:
    1. jeżeli osoby te rozliczyły podatek dochodowy od osób fizycznych w sposób tradycyjny (papierowy) – dołączają pierwszą stronę zeznania podatkowego wnioskodawcy za ostatni rok podatkowy wraz z potwierdzeniem złożenia zeznania podatkowego w Urzędzie Skarbowym
     w Puławach;
    2. jeżeli osoby te rozliczyły podatek dochodowy od osób fizycznych w sposób elektroniczny – dołączają pierwszą stronę zeznania podatkowego wnioskodawcy za ostatni rok podatkowy wraz z UPO, potwierdzającym złożenie zeznania podatkowego w Urzędzie Skarbowym w Puławach;
    3. jeżeli osoby te zostały automatycznie rozliczone z podatku dochodowego od osób fizycznych
     w sposób elektroniczny za pośrednictwem usługi Twój e-PIT – dołączają pierwszą stronę zeznania podatkowego wnioskodawcy za ostatni rok podatkowy wraz z UPO potwierdzającym złożenie zeznania podatkowego w Urzędzie Skarbowym w Puławach;
    4. w przypadku braku możliwości okazania dokumentów określonych w lit. a, b, c, z przyczyn niezależnych od Wnioskodawcy, dopuszcza się okazanie przez Wnioskodawcę zaświadczenia wydanego przez Urząd Skarbowy w Puławach, potwierdzającego fakt rozliczenia tam podatku dochodowego od osób fizycznych za ostatni rok podatkowy wraz z informacją o adresie zamieszkania podatnika na terenie Miasta Puławy.
 2. w przypadku osób, o których mowa w § 4 ust. 2 Uchwały – zaświadczenie o korzystaniu przez wnioskodawcę ze świadczeń udzielanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku o wydanie PKM;
 3. w przypadku osób, o których mowa w § 4 pkt 3 Uchwały – aktualną decyzję Prezydenta Miasta Puławy ustalającą wnioskodawcy wysokość podatku rolnego;
 4. w przypadku osób, o których mowa w § 4 pkt 5 Uchwały – dokument poświadczający realizację obowiązku szkolnego albo obowiązku nauki (np. legitymacja szkolna) lub dokument poświadczający status studenta (np. legitymacja studencka, indeks) z adresem zamieszkania;
 5. w przypadku osób, o których mowa w § 4 pkt 6 Uchwały – postanowienie sądu o umieszczeniu dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej albo postanowienie sądu o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej.
 6. Wnioskodawca, o którym mowa w § 4 pkt 2 Uchwały, składa na wniosku, o którym mowa w ust. 1, oświadczenie o nieosiąganiu dochodów opodatkowanych.
 7. Wnioskodawca, o którym mowa w § 4 pkt 3 Uchwały, składa na wniosku, o którym mowa w ust. 1, oświadczenie o nieosiąganiu dochodów z innych źródeł niż w ramach prowadzonego gospodarstwa rolnego.
 8. W przypadku wątpliwości co do prawdziwości danych zawartych we wniosku, którym mowa w ust. 1, wnioskodawca albo upoważniona przez niego osoba, pod rygorem nie wydania PKM, zostanie wezwana do okazania innych dokumentów potwierdzających prawo do korzystania
  z systemu zniżek, ulg, preferencji i uprawnień w ramach Programu,
 9. Do wniosku papierowego oraz wniosku składanego online winno być dołączone aktualne, dobrej jakości kolorowa fotografia, wykonana w ciągu ostatnich 12 miesięcy na jednolitym jasnym tle, odwzorowująca naturalny kolor skóry, mająca dobrą ostrość oraz pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, a także twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała
  70-80 % fotografii. Fotografia ma przedstawiać osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Zdjęcie dołączane do wniosku składanego online powinno być w formacie tiff, jpg, png.
  Minimalna rozdzielczość wczytanego pliku może wynosić min. 492x633 pikseli, która odpowiada fotografii o wymiarach 35x45 mm oraz wadze pliku do 2,5 MB. Zdjęcie dołączone do wniosku papierowego podlega zwrotowi przy odbiorze Karty.

§4

 1. Prawo do korzystania z systemu zniżek, ulg, preferencji i uprawnień w ramach Programu wnioskodawcy lub osób, dla których wnioskodawca występuje o wydanie PKM, weryfikowane jest na podstawie wniosku, oraz odpowiednich dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 9 pkt. 1-7.
 2. Wniosek i dokumenty, o których mowa w ust. 1, weryfikowane są niezwłocznie po złożeniu wniosku
  o wydanie PKM.
 3. PKM wydawana jest wnioskodawcy lub osobom, dla których wnioskodawca występuje o wydanie PKM, po pozytywnym zweryfikowaniu ich prawa do korzystania z systemu zniżek, ulg, preferencji i uprawnień w ramach Programu, na postawie wniosku i dokumentów.
 4. Odmawia się wydania PKM, jeżeli wnioskodawca lub osoby, dla których wnioskodawca występuje
  o wydanie PKM, nie są uprawnione do korzystania z systemu zniżek, ulg, preferencji i uprawnień w ramach Programu.
 5. Wniosek pozostawia się bez rozpoznania, jeżeli:

1) wnioskodawcą jest osoba nieuprawniona;

2) wnioskodawca upoważnił do złożenia wniosku osobę nieuprawnioną;

3) nie dołączono upoważnienia, o którym mowa w §3 ust. 7;

4) wnioskodawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w § 3 ust. 9, pkt. 6 i 7, jeżeli to konieczne;

5) został wypełniony w sposób nieczytelny, niepełny lub błędnie.

§ 5

Okres ważności PKM

PKM wydawana jest od dnia pozytywnego zweryfikowania prawa do korzystania z systemu zniżek, ulg, preferencji i uprawnień w ramach Programu, na okres 12 miesięcy. Użytkownik na 30 dni przed upływem ważności PKM otrzymuje powiadomienie w formie wiadomości e-mail lub wiadomości SMS o konieczności przedłużenia PKM.

§ 6

Tryb przedłużania ważności PKM

1. Wniosek o przedłużenie ważności PKM można złożyć:

1) elektronicznie -  poprzez stronę internetową karta.pulawy.eu:

2) osobiście  - w BOK z zachowaniem odpowiednio przepisów  stosowanych przy wydawaniu PKM.

2. Wniosek o przedłużenie PKM zostanie rozpatrzony niezwłocznie.

3. Decyzja o przedłużeniu ważności PKM albo odmowie przedłużenia PKM wnioskodawca uzyska w formie odpowiedzi e-mail, lub wiadomości SMS.

§ 7

Utrata ważności i tryb unieważniania PKM

1. PKM traci ważność w następujących przypadkach:

1) utraty prawa do korzystania z systemu zniżek, ulg, preferencji i uprawnień w ramach Programu;

2) upływu okresu, na jaki PKM została wydana;

3) utraty lub zniszczenia PKM.

2. Wnioskodawca lub użytkownik PKM zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania BOK, o utracie prawa do korzystania z systemu zniżek, ulg, preferencji i uprawnień w ramach Programu.

3. W przypadku utraty lub zniszczenia PKM bądź trudności technicznych z odczytaniem fizycznej karty plastikowej, wnioskodawca lub użytkownik PKM ma prawo wystąpić z wnioskiem o wydanie duplikatu fizycznej karty plastikowej.

4. Duplikat fizycznej karty plastikowej wydaje się za opłatą w kwocie 10 zł (słownie: dziesięć złotych, zero groszy). Opłatę  za wydanie duplikatu wnosi się na konto urzędu lub uiszcza w kasie Urzędu. Duplikat wydaje się niezwłocznie.

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, należy złożyć w BOK. zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

§ 8

Zasady korzystania z PKM

1. Posiadacz PKM ma prawo do korzystania z systemu zniżek, ulg, preferencji i uprawnień w ramach Programu Puławska Karta Mieszkańca.

2. Informacje o Partnerach Programu oraz oferowanych przez nich zniżkach, ulgach, preferencjach i uprawnieniach w ramach Programu dostępne są na dedykowanym portalu internetowym dostępnym pod adresem karta.pulawy.eu.

3.PKM  nie posiada funkcji instrumentu płatniczego (e-portmonetki) ani nie stanowi karty lojalnościowej służącej do zbierania punktów.

4. Korzystanie z Aplikacji mobilnej wymaga jej zainstalowania w telefonie komórkowym (typu smartfon) lub innym, kompatybilnym urządzeniu elektronicznym Użytkownika. W celu poprawnej obsługi Aplikacji mobilnej, urządzenie elektroniczne Użytkownika, na którym instalowana jest Aplikacja mobilna, musi posiadać parametry wskazane w App Store lub Google Play.

5. Strona internetowa Programu Puławska Karta Mieszkańca działa w następujących przeglądarkach internetowych : Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari 12, Microsoft Edge,  Opera .

6. Użytkownik może równocześnie i zamiennie korzystać ze wszystkich form PKM, o których mowa
w
§ 3 ust. 1.

7.Możliwy jest podgląd PKM kilku Użytkowników w Aplikacji mobilnej na jednym urządzeniu mobilnym lub za pośrednictwem jednego konta poprzez stronę internetową Programu (np. karty kilku członków rodziny użytkownika).

§ 9

 1. Użytkownik może zarządzać PKM  za pośrednictwem konta Użytkownika  dostępnego z poziomu strony internetowej lub  aplikacji mobilnej. Umożliwia to użytkownikom PKM:
  1. dostęp do informacji o aktualnych cennikach i zniżkach oraz o czasowych promocjach i akcjach zniżkowych;
  2. wyświetlanie zniżek przyznanych użytkownikowi PKM;
  3. wyświetlanie terminu ważności uprawnień w ramach PKM;
  4. zmianę hasła oraz loginu;
  5. sprawdzenie poprawności danych osobowych Użytkownika PKM;
  6. aktywowanie PKM elektronicznej i jej dezaktywację;
  7. zablokowanie PKM oraz złożenie wniosku o ponowne wydanie PKM;
  8. komunikację z BOK w sprawach związanych z PKM (wysyłanie i odbieranie wiadomości);
  9. wnioskowanie o usunięcie konta;
  10. wykonywanie czynności opisanych powyżej w odniesieniu do PKM członków rodziny;
  11. wnioskowanie o usunięcie konta.

§ 10

1. Korzystanie ze zniżek, ulg, preferencji i uprawnień w ramach Programu możliwe jest wyłącznie za okazaniem Partnerowi Programu PKM w formie elektronicznej w aplikacji mobilnej lub formie fizycznej karty plastikowej.

2. W razie wątpliwości co do tożsamości użytkownika PKM Partner Programu ma prawo zażądać okazania przez użytkownika PKM dodatkowego dokumentu ze zdjęciem.

3. Nieokazanie PKM lub dokumentu ze zdjęciem, jak również utrata ważności PKM, powoduje nieudzielenie przez Partnera Programu zniżek, ulg ,preferencji i uprawnień w ramach Programu.

4. Posiadacz PKM ma prawo zgłosić reklamację na nieudzielenie przez Partnera Programu zniżek, ulg, preferencji i uprawnień w ramach Programu.

5.Osoba nie mająca przy sobie PKM  w dowolnej formie nie będzie uprawniona do otrzymania zniżki.

5. Reklamację, o której mowa w ust. 4, można zgłosić do BOK drogą elektroniczną poprzez formularz kontaktowy Programu lub poprzez adres e-mail: karta@um.pulawy.pl.

§ 11

Procedura  przystępowania Partnerów do Programu.

1. Partnerzy przystępują do programu na zasadach dobrowolności.

2. Partnerami mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie.

3. System do obsługi Programu Puławska Karta Mieszkańca oferuje Partnerowi:

a) dostęp do Programu poprzez stronę: karta.pulawy.eu. lub poprzez wersję aplikacji mobilnej na systemy iOS oraz Android

b)  możliwość sprawdzania uprawnień posiadaczy PKM przy pomocy urządzenia mobilnego (np. typu smartfon z włączoną funkcją komunikacji NFC) .

b) obsługę kont pracowniczych z możliwością przydzielania im uprawnień.

c) odpowiednie funkcje pomagające zarządzanie benefitami.

2. Warunkiem przystąpienia do Programu jest rejestracja w systemie Puławska Karta Mieszkańca poprzez stronę internetową  karta.pulawy.eu.

3. Proces rejestracji wygląda następująco:

1)  Na stronie głównej Programu karta.pulawy.eu należy przejść do zakładki „Zarejestruj się”  a następnie wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie w szczególności: adresu e-mail i/lub numeru telefonu jako preferowanego sposobu logowania się (można podać oba sposoby), imienia i nazwiska, hasła (polityka budowania hasła opisana jest pod miejscem do jego wypełnienia), powtórzenia hasła wpisanego wcześniej, zaznaczenie zgód systemowych obligatoryjnych oraz opcjonalnych wg woli użytkownika. Ostatnim elementem jest zaznaczenie opcji zabezpieczenia formularza  „Nie jestem robotem” i zaznaczenia konkretnych  kafelków/obrazków;

2) Po poprawnym złożeniu konta zostanie wyświetlony komunikat z sukcesem „Konto założone pomyślnie” / Rejestracja zakończona pomyślnie .

3) Kolejnym etapem będzie aktywacja konta.

a) W momencie kiedy został wybrany adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z linkiem aktywacyjnym konta. Użytkownik loguje się do swojego konta pocztowego i potwierdza poprawność konta poprzez „Aktywuj konto”;

b) w momencie gdy zostało wybrane logowanie numerem telefonu użytkownik otrzyma wiadomość SMS z kodem, który należy podać w trakcie pierwszego logowania.

4. Po aktywacji konta, logowanie odbywa się za pomocą modułu „Zaloguj się” na stronie głównej Programu  karta.pulawy.eu.

5. Po zalogowaniu, wniosek o dołączenie do Programu partnerskiego Puławskiej Karty Mieszkańca można złożyć z poziomu dwóch miejsc: „Moje wnioski” lub „Złóż wniosek” , następnie należy wybrać „Formularz rejestracyjny Partnera”.  W formularzu należy wypełnić poszczególne pola: Dane firmy zgodnie z KRS lub CEIDG, adres firmy, adres siedziby (podanie adresu siedziby, który będzie umożliwiał dotarcie klientów do  firmy), kontakt do firmy (telefon, e-mail, strona www), propozycję udzielanych zniżek w ramach Programu Puławska Karta Mieszkańca (nie są to ostateczne weryfikacje benefitów, jedynie propozycja) oraz zaznaczyć wymagane zgody, a następnie należy wcisnąć przycisk złóż wniosek.

6. Informację o akceptacji wniosku przez Urząd zostanie wysłana w wiadomości mailowej lub wiadomości  SMS, a podgląd statusu wniosku można będzie zobaczyć na liście wniosków w sekcji „moje wnioski”

7. Organizator w ramach Programu Puławska Karta Mieszkańca zapewnia Partnerom promocję poprzez ekspozycję logotypu, danych adresowych Partnera oraz ofert objętych rabatem na stronie internetowej karta.pulawy.eu  oraz w innych materiałach informacyjnych Miasta Puławy, w tym w szczególności zobowiązuje się do:

 1. umieszczenia wykazu Partnerów Programu na stronie internetowej karta.pulawy.eu;
 2. umożliwienie Partnerowi korzystania z portalu PKM karta.pulawy.eu w zakresie m.in.:

a) samodzielnej edycji wizytówki firmy,

b) definiowania i ekspozycji na portalu promocji z określeniem czasu ich trwania oraz innych parametrów,

c) umieszczania informacji o organizowanych wydarzeniach promocyjnych dla użytkowników PKM,

 1. udostępnienia nieodpłatnie Partnerom dostęp do aplikacji służącej do odczytywania ważności Puławskiej Karty Mieszkańca.

§ 12

Zasady dodawania benefitów przez Partnerów Programu.

1. Po pozytywnym zatwierdzeniu wniosku przez Organizatora, Partner nabywa uprawnienia w Programie  do samodzielnego wprowadzania benefitów.

2. Po zalogowaniu na stronie  karta.pulawy.eu Partner, który chce dodać nowy benefit przechodzi do sekcji Benefity  gdzie znajduje się moduł umożliwiający dodawania nowego benefitu, edycji benefitu, usunięcia benefitu, bezpośredniego skanowania benefitu.

3. Dodawanie benefitu odbywa się poprzez wypełnienie formularza zawierającego w szczególności: nazwę benefitu, wpisanie opisu benefitu np. usługa lub produkt, zaznaczenie miejsca wydawania lub świadczenia benefitu na mapie, wybranie odpowiedniej kategorii benefitu, możliwość dołączania zdjęć /galerii  wielkości zniżki, datę rozpoczęcia lub zakończenia benefitu. W zależności od wybranej konfiguracji benefit może przyjąć formę „bez limitu” - co oznacza możliwość wykorzystania dowolnej liczby razy w dowolnym czasie przez mieszkańca lub benefitu „limitowanego” – co oznacza możliwość skorzystania z benefitu przez ograniczoną liczbę razy w ograniczonym czasie.

4. Benefity po dodaniu lub edycji muszą zostać zaakceptowane przez Urząd.

5. Koszty związane z udzielanymi ulgami, zniżkami lub preferencjami dla posiadaczy Karty Mieszkańca ponoszą   Partnerzy.

6. Partner może umieszczać treści  na stronie internetowej karta.pulawy.eu , do których przysługuje mu tytuł prawny, w tym logotypy, znaki towarowe i fotografie, a także wizerunki osób, które na to wyraziły zgodę lub gdy w przypadku, gdy zgoda taka nie jest wymagana.

7. Zabrania się Partnerowi umieszczania na stronie internetowej karta.pulawy.eu treści oraz organizowania wydarzeń i promocji w ramach Programu, które:

 1. są przesycone erotyzmem oraz zawierają elementy i treści pornograficzne;
 2. nakłaniają do nienawiści czy przemocy w stosunku do jakiejkolwiek organizacji, osoby lub grupy osób;
 3. zawierają treści dyskryminujące, w szczególności ze względu na rasę przekonania religijne, płeć, preferencje seksualne czy narodowość;
 4. naruszają dobre imię Organizatora;
 5. promują produkty alkoholowe, w tym piwo lub promują marki producentów alkoholu za pośrednictwem produktów bezalkoholowych, np. piwa bezalkoholowego oraz narkotyki, środki odurzające lub środki o działaniu psychoaktywnym;
 6. zawierają treści i wizualizacje przedstawiające przedmiotowe traktowanie człowieka uwłaczają jego godności;
 7. naruszają przyjęte zasady współżycia społecznego oraz dobre obyczaje;
 8. propagują postawy kwestionujące prawa zwierząt, sugerując niehumanitarne traktowanie zwierząt (z wyjątkiem potrzeb kampanii społecznych);
 9. zachęcają do korzystania z rzeczy i przedmiotów mogących stwarzać zagrożenie dla użytkownika oraz jego otoczenia;
 10. zachęcają do negatywnych zachowań i postaw zagrażających szeroko pojętemu bezpieczeństwu;
 11. zachęcają do używania produktów tytoniowych;
 12. są sprzeczne z przepisami prawa;
 13. są sprzeczne z Kodeksem Etyki Reklam.

7. Partner odpowiada za treści umieszczane przez siebie i osoby przez siebie upoważnione od obsługi konta Partnera na stronie internetowej karta.pulawy.eu,,  w tym za naruszenie praw osób i podmiotów trzecich, także jeśli do umieszczenia treści zabronionych doszło w wyniku pozyskania danych dostępowych do konta Partnera przez osoby niepowołane w wyniku niezachowania zasad bezpieczeństwa.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

1. wady oraz jakość usług i towarów oferowanych przez Partnerów z zastosowaniem zniżek, ulgi
i preferencji w ramach Programu;

2.  treść ofert proponowanych posiadaczom Puławskiej Karty Mieszkańca przez Partnerów;

3.  treści publikowane przez Partnerów na stronie internetowej karta.pulawy.eu;

4. działania i zaniechania Partnerów, które wyrządzą lub mogą wyrządzić szkodę użytkownikom Karty Mieszkańca lub osobom trzecim;

5. naruszenie praw własności intelektualnej, własności przemysłowej oraz dóbr osobistych przez Partnera.

§ 13

Weryfikacja uprawnień użytkowników PKM

1.Weryfikacja uprawnienia przez Partnera Programu do korzystania ze zniżek PKM może odbywać się na podstawie okazania aktualnej PKM do wglądu.

2.Weryfikacja uprawnienia przez Partnera Programu do korzystania ze zniżek PKM może odbywać się
z wykorzystaniem aplikacji mobilnej.

 1. Po zalogowaniu do aplikacji mobilnej Partner wybiera przycisk „przełącz na konto Firmowe” i wybiera swoja firmę, którą zarządza i od razu przechodzi do skanowania karty mieszkańca.
 2. Partner ma możliwość skanowania kodu kreskowego, kodu QR, lub poprzez komunikacja przez NFC w telefonie.
 3. Po zeskanowaniu karty na ekranie urządzenia mobilnego (np. smartphone) wyświetli się profil użytkownika z możliwością potwierdzenia skorzystania z benefitu.

3.  Weryfikacja uprawnienia przez Partnera Programu do korzystania ze zniżek PKM może odbywać się
z wykorzystaniem serwisu internetowego.

   1. W celu weryfikacji uprawnienia mieszkańców do korzystania z Programu poprzez serwis internetowy, Partner po zalogowaniu w swoim panelu może użyć tzw. czytnika (skanera) kodów kreskowych lub wpisać ręcznie numer karty mieszkańca. Organizator nie zapewnia czytników (skanerów ) kodów kreskowych a jedynie daje taką funkcjonalność w Systemie do wykorzystania takich urządzeń.
   2. Po zeskanowaniu karty lub wpisaniu ręcznie numeru karty Partnerowi Programu powinien wyświetlić się profil użytkownika z możliwością potwierdzenia skorzystania z benefitu.

§ 14

Wykluczenie Partnera Programu.

1. Organizator może wykluczyć Partnera z Programu jeżeli:

 1. Partner nie przestrzega niniejszego Regulaminu lub
 2. jeżeli Partner nie wywiązuje się z zdeklarowanych zobowiązań (udzielania zniżek/rabatów) dla użytkowników Karty Mieszkańca.

2. Wykluczenie następuje poprzez blokadę Partnerowi dostępu do strony internetowej karta.pulawy.eu,

3. W przypadku stwierdzenia treści naruszających prawa osób trzecich lub zakazy określone § 12 ust. 7 Organizator Programu może wstrzymać ich ekspozycję i zablokować dostęp Partnera do strony internetowej karta.pulawy.eu, w trybie natychmiastowym.

4. Partner może zrezygnować z uczestnictwa poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie. W terminie do dwóch tygodni od doręczenia oświadczenia, o którym mowa powyżej, wszystkie informacje o uczestnictwie Partnera w Programie zostaną usunięte.

5. Partner po rezygnacji z uczestnictwa w Programie lub wykluczeniu go z Programu nie może posługiwać się żadnymi materiałami i wyposażeniem związanymi z Programem i jest zobowiązany do usunięcia wszelkich oznaczeń i informacji o Programie.

§ 15

Odpowiedzialność

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z PKM stosownie do zasad wynikających z postanowień niniejszego Regulaminu, powszechnie obowiązujących przepisów prawa, jak również zasad współżycia społecznego.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do bezpiecznego korzystania z PKM oraz nieudostępniania jej osobom nieuprawnionym.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do ochrony swoich danych uwierzytelniających, w szczególności Loginu oraz Hasła, w taki sposób, aby uniemożliwić dostęp do nich osobom nieuprawnionym.
 4. W przypadku ujawnienia lub podejrzenia ujawnienia osobom nieuprawnionym danych, o których mowa w ust. 3, utraty lub uszkodzenia fizycznej karty plastikowej, urządzenia, na którym zainstalowana jest elektroniczna wersja karta w aplikacji mobilnej lub na którym uruchamiana jest strona internetowa, uprawnionym do podjęcia czynności zmierzających do zmiany danych lub zlecenia założenia blokady PKM  jest jedynie jej Użytkownik.
 5. W celu zlecenia założenia blokady PKM Użytkownik lub rodzic /opiekun prawny Użytkownika, oprócz działań opisanych w pkt. 4, może dokonać ww. czynności osobiście w BOK.
 6. W przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub utraty PKM w formie fizycznej karty plastikowej, Użytkownik lub jego przedstawiciel, może zawnioskować o wydanie duplikatu.
 7. W celu ponownego otrzymania Karty bądź otrzymania jej duplikatu Użytkownik, lub jego pełnomocnik/rodzic/opiekun prawny zgłasza się osobiście do BOK.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zawinione działania Użytkownika, które stanowią naruszenie Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Organizator Programu nie ponosi odpowiedzialności za użyczenie lub odstąpienie PKM osobom trzecim.
 10. Organizator oraz Wykonawca nie ponoszą odpowiedzialności za szkody spowodowane wykorzystaniem PKM , w tym takie, do których doszło na skutek zaistnienia zdarzenia wskazanego w pkt. 4, do momentu zablokowania PKM. Za wszelkie szkody, do których doszło w tym okresie, odpowiedzialność ponosi Użytkownik PKM.

§ 16

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Puławy z siedzibą w Puławach, Urząd Miasta Puławy, 24-100 Puławy, ul. Lubelska 5;
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Puławy możliwy jest pod numerem
  telefonu:  81 458 61 07 lub adresem e-mail: iod@um.pulawy.pl;
 3. Dane osobowe Użytkownika Programu będą przetwarzane w celu przystąpienia i uczestnictwa w Programie oraz otrzymywania informacji o Programie, w tym między innymi o partnerach udzielających zniżek, ulg, preferencji lub uprawnień dla posiadaczy karty, o specjalnych akcjach promocyjnych itp.. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. dobrowolnie udzielonej zgody.
 4. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia przystąpienie do Programu.
 5. Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody można przesłać na adres e-mail: iod@um.pulawy.pl;
 6. Dane osobowe udostępnione przez użytkownika mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie odpowiednich przepisów prawa, w tym  podmiotom, które przetwarzają dane osobowe na zlecenie administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, m.in. BPROG Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 18/1 05-091 Ząbki.
 7. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez okres uczestnictwa w Programie lub do czasu wycofania udzielonej zgody, a następnie przez czas wynikający z przepisów archiwalnych.
 8. W trakcie przetwarzania danych osobowych użytkownika nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.
 9. W przypadku, gdy przepisy szczególne nie stanowią inaczej Użytkownik posiada prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych; prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 10. Jeśli zdaniem użytkownika przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO, przysługuje mu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Dane osobowe Uczestnika nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Załączniki

Załącznik  Nr 1 - Wzór karty (dokument PDF)  

Załącznik Nr 2 - Wzór wniosku (dokument PDF) 

Załącznik Nr 3 - Wzór upoważnienia - wersja (dokument PDF) ,