Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Puławy z siedzibą w Puławach, Urząd Miasta Puławy, 24-100 Puławy, ul. Lubelska 5;
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Puławy możliwy jest pod numerem tel. nr. 81 458 61 07 lub adresem e-mail: iod@um.pulawy.pl;
 3. Dane osobowe Uczestnika Programu będą przetwarzane w celu przystąpienia i uczestnictwa w Programie oraz otrzymywania informacji o Programie, w tym między innymi o partnerach udzielających zniżek, ulg, preferencji lub uprawnień dla posiadaczy karty, o specjalnych akcjach promocyjnych itp.. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. udzielonej, dobrowolnej zgody.
 4. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia przystąpienie do Programu.
 5. Uczestnik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody można przesłać na adres e-mail: iod@um.pulawy.pl;
 6. Dane osobowe udostępnione przez Uczestnika mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie odpowiednich przepisów prawa, w tym  podmiotom, które przetwarzają dane osobowe na zlecenie administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, m.in. firmy świadczące usługi w zakresie oprogramowania.
 7. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez okres uczestnictwa w Programie lub do czasu wycofania udzielonej zgody, a następnie przez czas wynikający z przepisów archiwalnych.
 8. W trakcie przetwarzania danych osobowych Uczestnika nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.
 9. W przypadku, gdy przepisy szczególne nie stanowią inaczej Uczestnik posiada prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych; prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; prawo do przenoszenia danych; prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 10. Jeśli zdaniem Uczestnika przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO, Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Dane osobowe Uczestnika nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.